Phân biệt dead or died

Dead /ded/ or died /daɪ/.

Hai từ này dễ nhầm lẫn.

Dead (n): người đã chết.

Tính từ dead rất thông dụng với nhiều nghĩa trong đó có nghĩa chết, không còn sống nữa.

Ex: They were shot dead in a gunfight.

Họ bị bắn chết trong cuộc đọ súng.

Ex: The motorcyclist was dead on arrival at the hospital.

Người lái xe gặp tai nạn đã chết trên đường đi cấp cứu.

Ex: She's been dead for 20 years now.

Cô ấy đã chết được 20 năm nay rồi.


Died là hình thức quá khứ và phân từ quá khứ của động từ die (chết). Ta không dùng died làm tính từ.

Ex: Our love will never die.

Tình yêu của chúng tôi không bao giờ chết.

Ex: His father died in a plane crash.

Cha anh ấy chết trong một vụ rớt máy bay.

Ex: Many people have a fear of dying.

Có nhiều người mang nỗi sợ chết.