Sự khác nhau giữa so và such

 1. Meaning:

  • so” và “such” đều có làm cho ý nghĩa của tính từ và trạng từ mạnh hơn

           VD: It’s a beautiful day, isn’t it? It’s so warm.

                  He’s hard to understand because she speaks so quickly.

                  We enjoy our holiday. We had such a good time.

  • Ta có thể dùng “so” và “such” với ý nghĩa “like this” (như thế, như vậy)

I was surprised to find out that the house was built 100 years ago. I didn’t realize it was so old.

I didn’t realize it was such an old house.

Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra ngôi nhà đã được xây dựng cách đây 100 năm. Tôi không ngờ nó cổ đến như vậy.

Tôi không ngờ đó là ngôi nhà cổ đến như vậy.

 

I’m tired because I got up at 6 o’clock. I don’t usually get up so early.

The house was so messy. I’ve never seen such a mess.

Tôi thấy mệt vì đã phải dậy từ 6h. Tôi không thường dậy sớm đến như vậy.

Căn nhà thật là lộn xộn. Tôi chưa bao giờ thấy một sự bừa bãi đến vậy.

 

2. Grammar:

Nhưng xét về cấu trúc ngữ pháp, “so” và “such” có 1 số điểm khác nhau như sau:

So+adj/adv

Such+N

I didn’t enjoy the book. The story was so stupid.

I didn’t enjoy the book. It was such a stupid story.

I like Tom and Ann. They are so nice.

I like Tom and Ann. They are such nice people.

So+adj/adv+that

Such+N+that

The book was so good that I couldn’t put it down.

It was such a good book that I couldn’t put it down.

The weather was so nice that we can spent the whole day on the beach.

It was such nice weather that we can spent the whole day on the beach.

So long

Such a long time

I haven’t seen her for so long.

I haven’t seen her for such a long time

So far

Such a long way

I didn’t know it was so far.

I didn’t know it was such a long wa

So much/so many

Such a lot (of)

Why did you buy so much food?

Why did you buy such a lot of food?