Cách làm bài TOEIC Part 5 Từ loại: Động từ

Trong tiếng Anh, Từ loại (Part of Speech) chỉ là một phần nhỏ trong một “biển” ngữ pháp. Tuy nhiên, trong kỳ thi TOEIC thì Từ loại là một phần bài tập chiếm khoảng 1/3 số lượng câu trong phần 5 và phần 6.  Do đó, việc học và hiểu được vị trí từ trong câu, từ nào bổ nghĩa cho từ nào là một điều rất quan trọng để bạn “chinh phục” được kỳ thi TOEIC. Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng có khả năng nhận diện và biết được loại từ cần chọn là loại từ nào.

Trong khuôn khổ bài viết này, mình xin tổng quát lại một số cách giúp nhận diện được Động từ (VERB) trong 1 câu để giúp các bạn học và luyện thi Toeic được tốt hơn!

 

1. ĐỘNG TỪ – thành phần quan trọng nhất trong câu:


Động từ là những từ chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc trạng thái của chủ ngữ (seem, feel,…).

Lưu ý: Mọi câu (S-V-O) trong tiếng Anh đều phải có động từ. Hay nói cách khác, trong một câu, hễ đã có một chủ ngữ thì phải có một động từ chia ở thì (tense) đi kèm.


2. Thế nào là thì (TENSE of verb), thế nào là dạng (FORM of verb):


Thì của động từ (TENSE) cho ta biết thời gian mà hành động hoặc sự việc đó xảy ra. Có 12 thì trong tiếng Anh, chia thành 3 nhóm chính là quá khứ, hiện tại, tương lai.

Hình thức của động từ là nói về “hình thức” mà nó động từ đó thể hiện ra, không ngụ ý gì về thời gian như trong thì (tense). Có nhiều thể trong tiếng Anh. Tuy nhiên, mục đích của bài viết là giúp các bạn nhận được sự khác biệt giữa 2 khái niệm và giúp dùng đúng tense hoặc form nên chỉ xin trình bày về 4 dạng của động từ: bare_inf (động từ nguyên mẫu), to_inf (động từ có to), present participle (động từ thêm -ing), và past participle (động từ thêm -ed).

TENSE

 

FORM

Quá khứ

Hiện tại

Tương lai

VERSUS

Bare_inf

To_ing

V_ing

V_ed/3

Trong mỗi một câu hoặc một mệnh đề, gắn với 1 chủ ngữ thì phải có và chỉ có thể có 1 động từ chia ở thì.

 • The restaurant (be) new. → is (thì hiện tại đơn)

 • We (decide) to increase production. → have decided (thì hiện tại hoàn thành)

 • You (see) Nam recently? → Have you seen (thì hiện tại hoàn thành)

 • No, I (see) him a year ago. → saw (thì quá khứ đơn)

Lưu ý: Một câu có thể có nhiều mệnh đề và mỗi chủ ngữ cũng có thể có nhiều động từ nhưng, như đã đề cập ở trên, chủ ngữ đó cũng chỉ có 1 động từ chia ở thì (tense), còn những động từ còn lại phải để ở dạng (form) phù hợp.

 • I like cake, and he likes ice cream. → 2 mệnh đề, 2 chủ ngữ, 2 động từ chia ở dạng

 • He and I like music. → 1 cụm chủ ngữ, 1 động từ chia ở thì

 • In the morning, Luan gets up at 6 and goes to school at 7. → 1 chủ ngữ, 2 động từ chia ở thì được nối với nhau bằng từ “and”

 • At last the guests began to arrive → 1 chủ ngữ, 1 động từ chia ở thì, 1 động từ chia ở dạng (cấu trúc: begin to do something)

 • I look forward to hearing from you soon. → 1 chủ ngữ, 1 động từ chia ở thì, 1 động từ chia ở dạng (cấu trúc: look forward to doing something)

 • My sister saw him standing there, crying like a baby. → 1 chủ ngữ, 1 động từ chia ở thì, 2 động từ chia ở dạng.

Từ các ví dụ trên, ta có thể thấy:

 • Động từ chia ở thì (tense) sẽ đứng sau chủ ngữ và từ đó mà ta biết được thời gian xảy ra hành động đó (hiện tại, quá khứ, tương lai) (Xem thêm bài Tổng hợp các Thì trong tiếng Anh (TENSE))

 • Động từ chia ở dạng (form) sẽ theo một công thức nào đó. (want to do something), (look forward to doing something)

Và đây cũng chính là cách nhận diện một động từ trong câu đang chia ở thì hay đang ở dạng.

Lưu ý cuối:

 • Đối với động từ chia ở thì (tense), động từ đó phải được chia phù hợp với chủ ngữ trong câu. Chẳng hạn như chủ ngữ số ít phải dùng is hoặc thêm s/es.

 • Đối với động từ chia ở dạng (form) thì dạng đó phải đúng với công thức được quy định bởi một từ khác trong câu. Ví dụ như sau giới từ là gì : dùng V_ing; sau tính từ dùng to_inf; make + tân ngữ + bare_inf…3. Cách nhận biết động từ trong câu
 

Cách nhận biết động từ trong câu