Sự khác nhau giữa Join và Attend

Chúng ta xem 4 câu ví dụ sau đây:

1. He did not join our wedding last Sunday. - Sai

2. He did not attend our wedding last Sunday. Đúng

3. Marry will join my tennis club. - Đúng

4. Marry will attend our tennis club. - Sai

Trong nghĩa tiếng Việt cả 2 từ Join và Attend đều có nghĩa là tham dự, tham gia. Tuy nhiên cách dùng 2 từ này khác nhau. Vậy chúng khác nhau như thế nào?

+ Chúng ta dùng Join khi bạn nói về việc bạn tham gia làm thành viên một câu lạc bộ hoặc một tổ chức nào đó.

Ví dụ:

She joined our football club yesterday. - Cô ấy tham gia vào đội bóng của chúng ta hôm qua (và trở thành thành viên của đội bóng)

+ Chúng ta dùng Attend khi muốn diễn tả bạn có mặt tham gia một sự kiện hoặc hoạt động nào đó.

Ví dụ:

Please attend the meeting at 3:00 pm.

- Hoặc chúng ta muốn diễn tả sự kiện, hoạt động diễn ra một cách thường xuyên ở một nơi.

Ví dụ:

attended Chu Van An high school when I lived in Hanoi 5 years ago.


Hy vọng bạn đã hiểu và phân biệt được cách dùng 2 từ này